Kurtso bukaerako jarraibideak / Instrucciones final de curso

Hezkuntza Departamentuko zuzendari nagusiak bidalitako jarraibideak aztertu ondoren, hurrengo erabakiak hartu dira Otsagabiko eskolan. 

2020ko ekaineko funtzionatzeko instrukzioak 

 • OROKORRAK
  • Lasaitasunarekin eta egunez egun jokatzeko beharra gogoratu nahi dugu. Osasun neurriak aldatuz gero, Hezkuntza Departamentuko helburu nagusiena da, ikasleak eskolara bueltatzea ekainak 19 baino lehen. 
  • Ikasturtea ez da luzatuko. 
 • Ebaluazioa: 
  • 3. ebaluazioa kalifikatu behar da. Horretarako, orain arte bezala, ikasleei eskatu zaizkien lanak edo probak egiten segitu behar dute.
  • Ikasturteko kalifikazioak jartzeko ponderazio hau ezartzen da ikasgai guztietarako etapa guztietan:
   • 1. ebaluazioa: %40
   • 2. ebaluazioa %40
   • 3. ebaluazioa %20
 • Materia aurreratzea: Ikuskariaren hitzak dira: “Lortzen ari bazarete ikaslego guztia eskolarekin konektatuta eta lanean egotea, kriston arrakasta da. Eskola gehienetan ez dira lortzen ari. Horregatik, materia aurreratu daiteke.” Honen ondorioz irakasle bakoitzak aztertuko du bere ikasgaian ikasleek duten egoera. 
 • Programazioak aztertzea: ikasturte honetan eman gabe geratzen diren eduki garrantzitsuenak heldu den ikasturteko programazioetan txertatu beharko dira.
 • Ikasturte bukaera: 
  • Ikuskariarekin hitz egin dugu eta momentuz ikusten joan beharko garela erran digu. Hezkuntza Departamentuaren asmoa da eskoletara itzultzea, ahal den neurrian eta baldintzekin (egunka antolatu eskolara joatea, taldeak zatitzea… ideia batzuk izan daitezke).
  • DBHn, tailerrak  ez dira planteatuko, klase arruntak izatea posibleago ikusten da. Halere egunez egun joan behar dugu, eta erabaki hau aurrerantzean hartuko da. 
  • Nahiz eta ikasleek kurtsoa gainditu, emandakoaren errefortzua eta eman gabe geratu diren edukiak emateko aukera egon daiteke ekainean.
 • HH
  • Instrukzioek ez diote etapa honi erreferentziarik egiten. Hala ere, orain arte egin den lana oso interesgarria da eta horretan segitu beharko dugu.
 • LH
  • Orain arte bezala lanean jarraitu behar dugu, ikasle guztiek eskolarekin duten harremana eta lan ohiturari eutsiz.
  • Programazioak aztertzea: LH6ko irakasleek egoera honen ondorioz eman ez diren eduki esanguratsuenen berri eman beharko dute.
 • DBH
  • Maiatzaren 4tik aurrera ikasleek IRAILA-EKAINEKO ordutegia jarraituko dute, 9 etatik 15 arte izango dute klase. 
  • Egutegiaren zehaztapena: 
   • Maiatzak 18-22ko astea: 
    • Lanak/Frogak ebaluatzeko azken eguna: Maiatzak 21
   • Maiatzaren 25erako 3. ebaluazioko notak jarrita egongo dira eta ikasleei jakinarazita egon behar dira.
   • Hortik aurrera:
    • Ikasgairen bat berreskuratzeko dutenek, birpaso klaseak izanen dituzte. (maiatzak 26 – ekainak 8).
    • Ikasgai guztiak gaindituta dutenendako proiektuak edo antzeko jarduerak prestatuko dira, ekainaren 4 arte, lanean aritzeko, ikaskideekin harremanetan segitzeko, euskararekin kontaktuan jarraitzeko… Ekintza hauen izaera konpetentziala eta globalizatzailea izan beharko litzateke, hau da, ikasitakoa praktikan jartzea.
    • Ekainaren 4tik  16 arte oraindik ez dago erabakita ikasleak klaseetara etorri beharko diren ala  ez, bere momentuan Hezkuntza Departamentuak osasun egoera aztertuta erabakiko du. 
   • Pendienteen berreskurapen astea: maiatzak 26-29
   • Berreskurapen astea: ekainak 1-4.
   • Ekainak 5: ebaluazio saioa 
   • Ekainak 8: noten banaketa
   • Ez-ohiko ebaluazioa: ekainak 8-19
    • Ekainak 8-16: pendienteen birpaso klaseak.
    • Ekainak 8-16: birpaso klaseak.
    • Ekainak 17 eta 18: Pendienteen ez-ohiko azterketak ( LEHENGO IRAILEKOAK ).
    • Ekainak 17 eta 18: Ez-ohiko azterketak ( LEHENGO IRAILEKOAK ) .
   • Ekainak 19: agur eguna. Ez dakigu ospatzen ahalko dugun. 
   • Ekainak 22: ebaluazio saioa + noten banaketa.

Tras haber estudiado las instrucciones enviadas por el Director General del Departamento de Educación, las escuela de Otsagabia ha tomado las siguientes decisiones. 

Intrucciones de funcionamiento para Junio de 2020

 • GENERALES
  • Queremos recordaros la necesidad de seguir funcionando con tranquilidad y día a día. Si van cambiando o mejorando las medidas de Salud, el principal objetivo del Departamento de Educación es volver a las escuelas antes del 19 de Junio.
  • El curso escolar no se va a alargar. 
 • Evaluación: 
  • La tercera evaluación será plenamente calificable. Para ello, el alumnado seguirá realizando las pruebas y trabajos que se le propongan. 
  • De cara a las calificaciones del curso, se aplicará las siguiente ponderación en todas las asignaturas de todas las etapas: 
   • 1. evaluación: 40 %
   • 2. evaluación: 40 %
   • 3. evaluación:  20 %
 • Adelantar materia: En palabras del inspector del centro “Si se está consiguiendo que todo el alumnado esté conectado y trabajando, es un gran éxito. En la mayoría de las escuelas no se está logrando. Por ello, se puede seguir adelantando materia. Cada miembro del profesorado estudiará la situación de su alumnado en cada asignatura. 
 • Revisión  de programaciones: Los contenidos importantes que queden sin dar este durante este curso deberán de ser incluidos en las programaciones del curso siguiente. 
 • Final de curos: 
  • Tras hablar con inspección se nos dice que se irán tomando decisiones. La intención del Departamento de Educación es volver a las escuelas, en la mediad y forma que se pueda ( organizando la asistencia por días, partición de grupos etc son ideas que se están barajando). 
  • No se plantearán talleres para ESO, sino que posiblemente sean clases normales. Aunque insistimos en ir día a día y esto se decidirá más adelante. 
  • Aunque se apruebe el curso, en Junio se hará refuerzo de lo aprendido y trabajo de la materia no dada. . 
 • INFANTIL
  • Las instrucciones no hacen referencia a esta etapa. Sin embargo, seguiremos con el trabajo tan  interesante que se está haciendo hasta ahora. 
 • LH
  • Seguiremos trabajando como hasta ahora, para mantener toda la relación y trabajo del alumnado con la escuela. 
  • Revisión de programaciones: Se revisarán las programaciones de 6º de Primaria para ver y transmitir al profesorado de ESO  los contenidos no trabajados. 
 • ESO
  •  A partir del 4 de mayo, el alumnado seguirá el horario de SEPTIEMBRE-JUNIO, y por ello tendrán clase de 9 a 15. 
  • Concrección del horario: 
   • Semana del 18 al 22 de mayo: 
    • 21 de Mayo: Último día para evaluar trabajos y pruebas. 
   • Para el 25 de Mayo estarán puestas las notas de la 3ª evaluación y se les harán saber al alumnado. 
   • A partir de esta fecha: 
    • El alumnado que tiene que recuperar alguna asignatura tendrá clases de repaso desde el 26 de Mayo al 8 de Junio.
    • Para el alumnado con todo aprobado se preparan proyectos y actividades para trabajar hasta el 4 de Junio, para seguir en contacto con los compañeros y con el euskara. Estas actividades serán competenciales y  globalizadoras es decir para poner en práctica lo aprendido. 
    • Para el alumnado con todo aprobado:  Desde el 4 al 16 de Junio todavía no está decidido si tendrán que ir a clase o no, el Departamento de Educación tomará la decisión en base a la situación sanitaria. 
 • Semana de recuperación de pendientes de otros cursos:   26-29 mayo
 • Semana de recuperación de asignaturas del curso actual: 1-4 de Junio.
 • 5 de Junio: sesión de evaluación.  
 • 8 de Junio: reparto de notas. 
 • Evaluación extraordianaria : 8-19 de Junio
  • 8-16 Junio :clases de repaso asignaturas pendientes. .
  • 8-16 Junio : Clases de repaso.
  • 17 eta 18 Junio : Exámenes extraordinarios ( ANTIGUO SEPTIEMBRE ) de pendientes de otros cursos. 
  • 17 eta 18 Junio : Examenes extraordinarios ( ANTIGUO SEPTIEMBRE ). 
 • 19 de Junio: Despedida: . No sabemos si podemos celebrar o no. 
 • 22 de Junio: sesión de evaluación y reparto de notas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.